Obradex Eye Ointment (Tobramycin+Dexamethasone)

  • Size: Tobramycin…….. 3mg Dexamethasone …1 mg
  • Packing box size: .5gm

spaceman slot

preloader